De voorgenomen wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit) over maatregelen in gevarenzones in explosieve atmosferen (artikel 3.5e) is nog niet meegenomen in het verzamelbesluit. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid laten weten. Volgens het consultatie rapport, dat op 4 december 2018 is gepubliceerd, is gebleken dat nog nader overleg met de betrokken partijen noodzakelijk is.

Wat is het geval?

In het Arbobesluit zijn in paragraaf 2a eisen opgenomen met betrekking tot explosieve atmosferen. In artikel 3.5e is het gebruik en de principes van apparaten en beveiligingsmiddelen beschreven voor de verschillende zoneklassen.

In het huidige Arbobesluit staat dat: ” voor zover het explosieveiligheidsdocument op basis van de beoordeling, bedoeld in artikel 3.5c, eerste lid, geen andere eisen stelt, worden in de gevarenzones apparaten en beveiligingssystemen gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 en toegepast volgens de navolgende principes:

  1. gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur;
  2. gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie 2-apparatuur;
  3. gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur.”

De voorgenomen wijziging houdt in dat de woorden ‘andere eisen’ worden vervangen door ‘aanvullende eisen’.

De motivering is dat: ”met ‘andere eisen’ werd en wordt bedoeld dat er ‘aanvullende eisen’ gesteld kunnen worden. De formulering ‘andere eisen’ zou de indruk kunnen wekken dat het mogelijk is dat er minder eisen worden gesteld, een minder strenge gevarenzone wordt gekozen dan wel dat er apparatuur of beveiligingsmiddelen worden gebruikt uit een minder strenge categorie.

Indien er voor een categorie géén apparatuur of beveiligingsmiddelen beschikbaar is (of op een redelijke termijn beschikbaar gaat komen), mag afgeweken worden van de principes, bedoeld in artikel 3.5e, onderdeel e. Er dienen dan wel aanvullende maatregelen genomen te worden om te zorgen dat het explosiegevaar zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.”

Vanuit de wetgever is het van belang dat een werkgever t.a.v. de zorgplicht zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat de wet hierop geen “escape” mogelijk maakt. Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie is hieraan onlosmakelijk verbonden. Voor het gebruik van apparatuur binnen gezoneerde gebieden betekent dit dat het materieel geschikt moet zijn voor betreffende zone en als zodanig moet zijn gemarkeerd, zoals aangegeven in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016.

Op basis van het redelijkerwijs principe, zoals gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet mag afgeweken worden van de principes, bedoeld in artikel 3.5e, onderdeel e. indien er voor een categorie géén apparatuur of beveiligingsmiddelen beschikbaar is (of op een redelijke termijn beschikbaar gaat komen). Er moeten dan uiteraard wel aanvullende maatregelen te worden genomen om te zorgen dat het explosiegevaar zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.

Overleg

Met de betrokken partijen heeft inmiddels overleg plaatsgevonden. Op basis van deze informatie zal een besluit worden genomen over de voorgelegde wijziging van het Arbobesluit en de bijbehorende Nota van Toelichting. Januari 2020 worden deze wijzigingen verwacht.