Veiligheidsadvies conform de Arbowet, van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot bedrijfshulpverlening

EFPC vindt dat één persoon niet overal verstand van kan hebben. Daarom stellen we voor elk project een team samen van échte experts in verschillende disciplines. Vaak betreft dit brandveiligheid maar dikwijls zijn er toch ook raakvlakken met andere veiligheidsaspecten.

hse-advies-veiligheid-gezondheid-milieuvriendelijk-rapportage-veiligheidsadvies

Health, Safety & Environment (HSE) is zo’n apart vakgebied, dat belangrijke raakvlakken heeft met brandveiligheid. EFPC beschikt over experts op het gebied van explosieveiligheid, machineveiligheid, milieurisico’s, bliksembeveiliging en tunnelveiligheid. Wij kennen ook de regelgeving en normering op deze gebieden door en door.

Onder de gedeponeerde merknaam HSE-advies bieden wij advisering over de specifieke veiligheidsaspecten op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

Health, Safety & Environment (HSE) Advies – Tegen risico’s voor Mensen

Elke bedrijfstak kent risico’s. Fysieke belasting, draaiende machines, geluidsoverlast, explosiegevaar, giftige stoffen. Bij het in kaart brengen en beperken van deze risico’s is EFPC met de activiteiten onder de merknaam HSE-advies een waardevolle partner.

We helpen u te voldoen aan uw verplichtingen op het gebied van health, safety and environment en tonen dit aan met de wettelijk verplichte rapportages. Zo borgen we samen met u de veiligheid van uw werknemers en derden, zoals bezoekers. En van uzelf, natuurlijk.

Harde eisen, harde cijfers

Wij maken ons hard voor een veilige werkomgeving. Met helder advies, onderbouwd met erkende berekeningsmethoden en risicomodellen. Dat is vooral een uitdaging bij innovatieve of anderszins uitzonderlijke projecten, waarbij de veiligheidskundigen niet kunnen terugvallen op bestaande kerngegevens.

Dan komt het aan op échte expertise om de situatie goed in te schatten. Zodat u de juiste – realistisch haalbare – maatregelen kunt treffen om risico’s te reduceren en ongevallen te voorkomen.

Soms kan een kleine, relatief goedkope aanpassing in de planfase leiden tot flinke besparingen in de uiteindelijke praktijk

Meedenken voorkomt onnodige investeringen

Belangrijke toegevoegde waarde van HSE-advies is onze brede ervaring. We adviseren onder meer over explosiegevaar bij productie en opslagbedrijven in de chemische  en levensmiddelenindustrie, bij gasdistributiebedrijven en energiecentrales, in de houtverwerkende en farmaceutische industrie, en bij bedrijven actief in recycling, afvalverwerking en waterzuivering. Onze adviezen betreffen voornamelijk veiligheid rond productie- en transportinstallaties.

Kleine aanpassing, grote besparing

In het ideale geval laat u ons in een vroeg stadium meedenken over de inrichting van uw processen en gebouwen. Soms kan een kleine, relatief goedkope aanpassing in de planfase leiden tot flinke besparingen in de uiteindelijke praktijk. Waarmee EFPC niet alleen de veiligheid op de werkvloer drastisch verhoogt, maar u ook enorme investeringen in een later stadium bespaart.

Interesse?