Procesveiligheid: een holistische benadering van risicobeheersing

Procesveiligheid omvat het veilig omgaan met processen waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt of geproduceerd. Het gaat daarbij vaak om complexe installaties, waarbij de risico’s direct verband hebben met de inrichting van het proces en het ontwerp van de installatie. Maar ook met het bedienen van deze installaties.

hse-advies-veiligheid-proces-explosie-arbo-risico-rapportage-procesveiligheid

Risicoanalyse

Bij processen met machines en procesinstallaties kunnen verstoringen optreden die leiden tot lichamelijk letsel, brand, explosie of het vrijkomen van giftige of bijtende stoffen. Een risicoanalyse geeft antwoord op vragen als:

  • Zijn er gevaarlijke situaties of kunnen die ontstaan?
  • Welke risico’s zijn nog acceptabel en welke niet?
  • Hoe kunnen we het risico tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen?
  • Aan welke eisen moeten beveiligingsmaatregelen voldoen?

Onze specialisten helpen u graag bij het systematisch in kaart brengen van de gevaren binnen processen en/of installaties, zodat u de juiste maatregelen kunt treffen om de geïdentificeerde knelpunten op te heffen. Hiertoe voeren we HAZOP-studies en LOPA- en/of FMEA-analyses uit.

HAZOP-studie

Een HAZOP-studie wordt uitgevoerd door een speciaal samengesteld team om risico’s en operationele problemen te identificeren. HAZOP-studies identificeren potentiële afwijkingen van de ontwerpintentie en het proces, onderzoeken de mogelijke oorzaken en beoordelen de gevolgen ervan. Vaak zijn hiervoor meerdere sessie van een multidisciplinair team nodig.

Layer Of Protection Analysis (LOPA)

Een belangrijke stap binnen Procesveiligheid is het evalueren van de risico’s van de geïdentificeerde gevaren (b.v. voortkomend uit een HAZOP). Wij kunnen het risiconiveau bepalen aan de hand van de SIL methodiek. De LOPA laat zien of de reeds getroffen beheersmaatregelen (beschermingslagen) het risico voldoende reduceren.

De FMEA-methode beoordeelt de mogelijke frequentie van het falen van een (deel van de) machine

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

De FMEA-methode beoordeelt de mogelijke frequentie van het falen van een (deel van de) machine en brengt de eventuele gevolgen ervan in kaart. Tijdens het falen van een machine ontstaat er vaak een gevaarlijk situatie voor de personen in de omgeving.

Bij fabrikanten en onderhoudsdiensten wordt de FMEA bijvoorbeeld vaak toegepast om een periodiek en adequaat onderhoudsschema op te stellen.

De bijdrage van EFPC in het HSE domein

EFPC kan de procedures opstellen voor zowel HAZOP-studies als voor analyses conform de LOPA- en FMEA-methodes. Onze veiligheidskundigen organiseren desgewenst de bijeenkomsten en kunnen hieraan ook deelnemen als voorzitter of secretaris. Als alternatief kunnen onze medewerkers  aanschuiven binnen een bestaand team, in de rol van specialist op het gebied van explosieveiligheid, procesveiligheid, elektrische en/of machineveiligheid, of veiligheid in het algemeen.

Uw processen zo veilig mogelijk maken én houden?

Voor het verhogen van uw procesveiligheid, inclusief de verplichte onderzoeken, risicoanalyses en rapportages, zoals HAZOP-studies en LOPA- en FEMA-analyses, neemt u contact op met dé professionals in onafhankelijk advisering rond procesveiligheid.