De voorgenomen wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit) over maatregelen in gevarenzones in explosieve atmosferen (artikel 3.5e) is op 31 januari 2020 gepubliceerd in het staatsblad en met ingang van 1 februari 2020 van kracht.

Wat is het geval?

In het Arbobesluit zijn in paragraaf 2a eisen opgenomen met betrekking tot explosieve atmosferen. In artikel 3.5e is het gebruik en de principes van apparaten en beveiligingsmiddelen beschreven voor de verschillende zoneklassen.

In het Arbobesluit stond dat: ”voor zover het explosieveiligheidsdocument op basis van de beoordeling, bedoeld in artikel 3.5c, eerste lid, geen andere eisen stelt, worden in de gevarenzones apparaten en beveiligingssystemen gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 en toegepast volgens de navolgende principes:

1. gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur;
2. gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie 2-apparatuur;
3. gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur.”

De wijzigingen houden in dat de woorden ‘andere eisen’ zijn vervangen door ‘aanvullende eisen’ en ‘de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016’ is vervangen door ‘de apparatencategorie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016.

Door de wetswijziging staat nu in het Arbobesluit dat: ” voor zover het explosieveiligheidsdocument op basis van de beoordeling, bedoeld in artikel 3.5c, eerste lid, geen aanvullende eisen stelt, worden in de gevarenzones apparaten en beveiligingssystemen gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 en toegepast volgens de navolgende principes:

1. gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur;
2. gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie 2-apparatuur;
3. gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3 apparatuur.”

Wijziging Warenwetbesluit explosieveilig materieel

Het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 is gelijktijdig gewijzigd:

• in artikel 1, eerste lid, worden onder verlettering van de onderdelen d tot en met s tot de onderdelen g tot en met v, drie onderdelen ingevoegd, luidende:
d. apparaten van groep I: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;
e. apparaten van groep II: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;
f. apparatencategorie: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;.
• artikel 12, derde en vierde lid, vervallen.

Hierdoor sluit het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 nu aan op de Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Lees hier de volledige tekst over de wijziging.

Meer weten over explosieveiligheid?