We staan er niet dagelijks bij stil, maar een veilige elektrische installatie is van levensbelang. Een goede elektrische installatie is niet alleen veilig voor personen en veilig ter voorkoming van brand, maar is ook een maat voor de bedrijfszekerheid van uw (productie)proces.

Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, ongeacht de omstandigheden. Ook wanneer er gewerkt wordt met brandbare stoffen (gassen, dampen of poeders). Daarom moet ook de elektrische installatie binnen gebieden met explosiegevaar periodiek worden geïnspecteerd.

Tijdens een inspectie van de elektrische installatie moet worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de installatienormen, die geldig waren ten tijde van de aanleg van de installatie. Voor gebieden waar sprake is van explosiegevaar zijn er, afhankelijk van het doel van de inspectie, verschillende inspectieklassen mogelijk (visueel, nauwkeurig en gedetailleerd).

Een eerste gedetailleerde inspectie is noodzakelijke voor een elektrische installatie of materieel voordat deze in bedrijf wordt gesteld. Na deze inspectie moeten periodieke nauwkeurige inspecties worden uitgevoerd. Deze nauwkeurige inspecties kunnen worden uitgevoerd terwijl het materieel is ingeschakeld.

De resultaten van de inspectie worden schriftelijk bijgehouden en kunnen leiden tot aanbevelingen. Het inspectierapport moet een helder inzicht geven in de staat van de elektrische installatie. Met het inspectierapport kan worden aangetoond dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Inspectie van de elektrische installatie en materieel mag uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren personeel, dat als onderdeel van hun opleiding kennis heeft van de verschillende beschermingswijzen en installatiepraktijken, de eisen van de betreffende normen, alsmede omtrent de algemene beginselen van de indeling in gevarenzones.

De medewerkers van EFPC zijn hiervoor opgeleid en hebben een rijke ervaring op het gebied van inspecties en zijn daarom in staat om elektrische installaties binnen gebieden met explosiegevaar te inspecteren en u op dit gebied te ontzorgen.